Crear una associació

Quins són els passos que hem de seguir?

1. Constituir l’associació
S’han de reunir tots els membres fundadors i redactar l’acta fundacional de l’associació.

2. Estatuts de l’associació
Els Estatuts són les normes per les quals s’ha de regir l’associació; poden ser modificats i integrats. Com que és una norma objectiva, ha de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació.

Als estatuts hi ha de constar: la denominació, les finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d’administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.

3. S’ha d’inscriure l’associació al Registre General de Dret i d’Entitats Jurídiques, Departament de Justícia * i per fer-ho cal presentar (presencialment o telemàticament) la següent documentació:

Acta fundacional de l’associació

Sol·licitud d’inscripció
http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/formularis/sollicitud_ej.pdf

Estatuts de l’associació

Departament de justícia a Girona:
Plaça de Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat) – 17002 Girona
Telèfon: 872 97 50 00  – Fax: 872 97 58 16

4. Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, podeu obtenir un NIF provisional a les Delegacions de l’Agència Tributària. ( A Olot, avinguda Uruguai s.n.; 972 26 93 50)

El NIF és un document necessari per poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:

  1. Model 036 (document degudament emplenat)
  2. Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud)
  3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació).

Organització de l’associació

Segons la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, una associació ha d’estar formada per un mínim de 3 persones.

Els estatuts d’una entitat seran el seu full de ruta i la organització interna de l’entitat quedarà reflectida en aquest document.

Tota associació ha de tenir uns òrgans de govern que han de ser, com a mínim:

–  Assemblea General de Socis.  Serà l’òrgan de govern suprem de l’associació.

–  Junta de Govern.  Ha de tenir l’estructura que es determini als estatuts. Generalment, consta de:

a) President
b) Secretari
c) Tresorer
d) Vocals

Les funcions de cada un dels càrrecs també vindran determinades pels estatuts.

Vídeo resum de la Taula Rodona: “Rols i funcions, com es divideixen entre els diferents perfils d’una entitat”

 

 


Amunt ↑