Finançament de l’entitat

Les associacions poden finançar-se amb recursos propis o poden comptar amb recursos aliens

Recursos propis

Quotes de socis: les associacions marquen un import que pagaran els associats en funció dels objectius i les necessitats de l’entitat.

Les quotes que es paguen en una associació poden diferir en funció del grau de vinculació que té una persona envers l’associació. Per exemple, es pot diferenciar entre socis honorífics que fan una aportació més gran, els socis que paguen la quota establerta per l’associació i els simpatitzants que fan aportacions mínimes.
La quota de soci s’ha de veure com una font de finançament segura i ha de garantir la independència de l’associació i cobrir una part de les despeses.

Venda o ingressos de serveis: es poden ingressar a través de serveis, activitats o tallers que organitzi l’associació.

Activitats per recaptar fons: a través de rifes, festes, concursos, participacions de loteries, etc. Es poden recaptar fons per organitzar accions o activitats socials.

Merchandising: l’entitat pot vendre productes lligats amb la seva imatge o productes en els tallers o activitats que portin a terme.

Recursos aliens

Donacions: són aportacions monetàries o de material que no són periòdiques

Patrocinadors: aportació privada que fa una empresa a l’associació quan organitza una activitat concreta.

Crèdits: es pot recórrer a una entitat financera per demanar un préstec sempre i quan es faci una bona previsió de la capacitat econòmica de l’entitat per tal de poder-lo retornar.

Subvencions i convenis de l’administració pública:

Les subvencions són aportacions econòmiques que atorga d’administració per dur a terme un programa, projecte o activitat concreta. Per poder accedir a subvencions, les associacions han de lliurar el projecte concret de l’activitat a l’administració que decidirà la quantitat monetària que atorga.

El conveni és un pacte entre l’associació i l’administració. Els convenis es signen per un període de temps determinat. L’associació percep una quantitat de diners a canvi de la realització d’unes activitats. El conveni permet ua millor planificació amb vista al futur.

Les convocatòries són públiques. Cal estar informat de les bases dels projectes i dels requisits de cada convocatòria.

font: Ajuntament de Sabadell


Enllaços

Més informació per la captació de recursos a l’entitat

Assessorament a les entitats en temes econòmics

En els últims temps les entitats s’han vist obligades a reinventar noves maneres per captar fons per les seves entitats:

Noves formes de finançar la nostra entitat


Documents

Finançament associatiu

Noves formes de finançament associatiu


Amunt ↑