Projecte

Com redactem un projecte?

Un projecte és…

Un document que recull les accions que volem dur a terme per fer realitat allò que ens proposem.

Cal saber que…

 • Té una finalitat concreta.
 • És un conjunt d’activitats i tasques.
 • Necessita recursos.
 • Necessita organització.
 • Necessita avaluació.

Serveix per…

Decidir anticipadament.

Fet que…

 • Dóna seguretat.
 • Obliga a la reflexió, la planificació i la valoració del que es vol fer.
 • Permet preveure el que pot passar durant la realització d’una activitat.
 • Evita duplicar i repetir feines.

Qualsevol idea pot ser un projecte?

Tot projecte ha estat primer una idea generada de manera espontània per algun membre de l’entitat. Abans de convertir, però, una de les nostres idees cal moldejar-la segons les línies estratègiques i objectius de l’entitat, així com segons els interessos i necessitats dels beneficiaris.
Hem de tenir present que ni tota idea és susceptible de ser un projecte, ni es pot convertir una idea en un projecte sense el consens i participació de tota l’entitat i de les persones a les quals s’adreça.
Per tal de poder fer d’una idea un projecte aquesta ha de reunir les següents característiques:

>>  Ha de partir d’una necessitat real del col·lectiu al qual s’adreça, tot contrastant posteriorment aquesta necessitat amb els mateixos beneficiaris i fent que es facin pròpia la idea.

>>  Ha de consensuar-se amb les persones de l’entitat.
La identificació d’oportunitats i idees és una tasca com una altra que requereix el seu temps i els seus suports. Cal saber escoltar, observar la realitat que ens envolta, conèixer el que fan les altres entitats, desenvolupar la creativitat, etc. Tota idea per tal de transformar-la en un projecte d’intervenció ha d’aportar algun valor afegit a la comunitat a la qual s’adreça, ha de ser innovador en algun sentit ( territorialment, metodològicament, en les seves activitats i objectius…) i ha de ser comunicable i atraient de cara als finançadors. Això, suposa dedicar temps a conèixer, escoltar, avaluar i generar idees tot estudiant la seva viabilitat i arxivant-les en un calaix per recuperar-les quan es converteixin en una oportunitat.

Quins elements ha de tenir un projecte?

La metodologia del disseny de projectes es basa en el plantejament d’una sèrie de qüestions que donaran forma, coherència i sentit al projecte. Les qüestions a respondre seran:

 • Què està passant en la realitat en la qual es vol intervenir?
 • Quines són les necessitats del col•lectiu sobre el qual anem a intervenir?
 • Quines prioritats i estratègies ens plantegem per la nostra intervenció?
 • Com, quan i amb quins recursos durem a terme la nostra intervenció?
 • S’han obtingut els resultats esperats?

Cada un d’aquests interrogants es tradueix en una de les fases del projecte:

 1. Anàlisi de la realitat
 2. Detecció de necessitats
 3. Definició d’objectius
 4. Planificació de la intervenció i l’organització dels recursos
 5. Avaluació

Amunt ↑