FAQS

+ 1. Què és una associació?

Una entitat sense ànim de lucre constituïda voluntàriament per tres persones o més amb l’objectiu d’acomplir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit. Un conjunt d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu d’assolir millor les finalitats que els són pròpies és una federació. I un conjunt de federacions és una confederació.

Maecenas ut pulvinar est. Ut ut nisi scelerisque nisi molestie gravida. Etiam mattis mattis tempor.

+ 2. Què és una fundació?

Una entitat sense ànim de lucre, constituïda per una o diverses persones (fundadors), mitjançant l’aportació d’uns diners per tal de complir unes finalitats d’interès general.

+ 3. Què és una cooperativa?

Una societat constituïda per persones que s’associen, en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per realitzar activitats empresarials encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic.

+ 4. Quines són les diferències entre associació, fundació i cooperativa?

Les dues primeres són sense ànim de lucre, la fundació i la cooperativa requereixen d’un capital inicial per constituir-se . Tant una associació com una cooperativa requereixen d’un mínim de 3 socis inicials. L’associació pot treballar per aconseguir qualsevol objectiu legal, la fundació ha de fer-ho amb objectius d’interès general i la cooperativa exclusivament per a l’interès dels socis.

+ 6. Què s’ha de tenir clar abans de constituir l’associació?

El projecte que es vol emprendre. El fet que la forma jurídica més adequada per a aquest projecte sigui la d’una associació i no una altra, no ha de ser una conseqüència a la qual s’ha d’arribar després de tot un procés de reflexió sobre el projecte en qüestió. Algunes preguntes bàsiques serien: qui forma l’associació?, quants membres actius hi ha?, quins valors té?, quina és la missió? (hem de ser capaços d’escriure-la, entre 3 i 5 ínies, per evitar males interpretacions entre l’equip), quin objectiu té?, quines activitats ofereix? (formació, sensibilització, grups de suport…)per què?, per a qui?, qui en són els destinataris?, com es durà a terme?…

És important definir qui seran els promotors del projecte, quin serà l’equip humà i definir com es finançaran les activitats (previsió d’ingressos i despeses).

+ 7. Quin és el nombre mínim de persones per formar una associació?

Tres. No hi ha un màxim perquè els socis són un element fonamental en la constitució d’una associació i s’entén que la voluntat de totes les associacions és unir el major nombre de persones possible per defensar el seu projecte.

Hi ha d’haver una junta directiva formada per dues persones, com a mínim, president i secretari. També s’aconsella que hi hagi la figura del vicepresident i el tresorer.

Els membres de la junta poden estar contractats si treballen a l’entitat fent tasques que no siguin pròpiament les de la junta directiva. El nombre total de membres de la junta que treballi per a l’associació no pot superar la meitat dels que integren l’òrgan.

+ 8. Cal que la denominació de l’entitat inclogui el terme “associació”?

Sí, cal que a la denominació de les associacions aparegui el terme “associació”o bé l’abreviatura “assoc.”. Així mateix, les federacions o confederacions cal que duguin a la denominació “federació” o “confederació” respectivament, o bé l’abreviatura “fed.” o “confed.”.

+ 9. Hi ha d’haver un capital inicial per crear una associació?

No. Per crear una associació només cal la voluntat de tres persones o més d’agraupar-se per aconseguir una finalitat comuna. Els únics diners que s’han de destinar a la constitució de l’associació seran per pagar les taxes d’inscripció al registre i alguna altra.

+ 10. Què són els estatuts?

Els estatuts són la norma bàsica que regula el funcionament de l’associació i, juntament amb la Llei d’associacions vigent en cada moment, els acords vàlids presos pels òrgans de govern, constitueixen el marc jurídic bàsic que han de tenir en compte l’entitat i els seus socis.
En els estatuts hi trobarem: la denominació de l’associació, el domicili, l’àmbit territorial, les finalitats i activitats, els requisits per ser-ne soci, els drets i obligacions dels associats, la normativa, el règim econòmic…

+ 11. Una associació pot facturar?

Sí. Sol·licitant un NIF a Hisenda  (www.aeat.es)  i complint les obligacions fiscals.

+ Com es dissol una entitat?

Si es produeix alguna de les causes que estableix la llei o els estatuts, l’assamblea general haurà d’adoptar l’acord de dissolució. En aquest acord s’han d’adjudicar els béns sobrants a altres entitats sense ànim de lucre d’acord amb el que preveuen els estatuts. Per últim, la dissolució s’ha de comunicar al Registre d’entitats (de l’ajuntament i de la Generalitat).

PREGUNTES

+ 12. Com es pot demanar un espai/equipament de la ciutat d’Olot?

L’Ajuntament d’Olot va editar el Catàleg d’equipaments perquè totes les entitats puguin trobar l’espai que més els hi convé per fer activitats, xerrades, tallers…

Més informació

+ 13. Com puc participar a la Fira d’entitats?

Podeu participar a la Fira d’entitats sol·licitant-ho a través del formulari

Accés al formulari de participació

+ 14. Com em puc acollir al Programa de Suport a les entitats?

A principis d’any l’ajuntament d’Olot treu una línia de subvenció encarada a donar un suport econòmic a les entitats olotines que treballen en diferents àmbits per a la millora de la ciutat. Les entitats que volen acollir-se a la subvenció han de presentar una sol·licitud omplerta a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a l’Ajuntament d’Olot.

+ 15. On em poden informar sobre projectes de voluntariat?

L’Ajuntament d’Olot té un conveni amb Creu Roja, i és aquesta entitat qui gestiona diferents projectes de voluntariat a Olot i a la Garrotxa. Per posar-se en contacte amb Creu Roja adreceu-vos a les seves oficines de l’avinguda Uruguai, 5 d’Olot (al costat del pavelló d’esports). També podeu enviar un correu electrònic a voluntariat.lagarrotxa@creuroja.org o trucar al 972 27 22 22

+ 16. Com puc posar les meves activitats a agendaolot.cat?

A cada una de les àrees de l’Ajuntament hi ha una persona que s’encarrega de recopilar les activitats de les entitats del seu àmbit. Per tant, si voleu que les vostres activitats apareguin a www.agendaolot.cat envieu un correu electrònic amb la informació a alguna de les adreces que teniu a sota:

Enitats Cultural:     srrebugent@olot.cat
Entitats juvenils i de festa:     david.capdevila@olot.cat
Entitats de turisme:     turisme@olot.cat
Entitats esportives:     mciendones@olot.cat
Entitats socials, av, cooperació i immigrants:      jvilas@casg.cat
Entitats educatives, AMiPAS:     jreixach@olot.cat

+ 17. Puc penjar les activitats al Facebbok d’Atenció a la Cominitat?

Si sou una entitat que encara no teniu facebook envieu les vostres activitats, articles, esdeveniments, crides de voluntariat … a emuntada@casg.cat i ho publicarem al facebook d’Atenció a la Comunitat

+ 18. Vull posar la meva entitat a l’aparador?

Podeu fer la sol·licitud omplint el formulari d’inscripció que trobareu a la secció:  l’Aparador

Enllaços amb informació sobre teixit associatiu

Entitats i voluntariat per un món millor

Fundació Catalana de l’Esplai

Serveis i tràmits (Generalitat de Catalunya)

Centre de Serveis a les Associacions (Ajuntament de Barcelona)

 


Amunt ↑