Voluntariat

A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona. Aquesta definició, extreta de la derogada Llei 25/199 1 de creació de l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), és en la base de la configuració i estructura actual del voluntariat a Catalunya.

Ampliant aquesta primera definició podem afirmar que el voluntari/ària és una persona que:
 • Actua a favor dels altres o de la comunitat en general.
 • És solidari i compromès amb el seu entorn, comunitat i societat.
 • Se sent part implicada amb el seu poble, la seva ciutat, el seu país, la seva gent.
 • Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació.
 • Actua de manera altruista i gratuïta.
 • És una persona sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global.
 • Decideix, des d’unes opcions i conviccions personals, passar a l’acció per donar resposta a aquestes mancances i necessitats.
 • És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i disposada a assumir compromisos.
 • Actua coordinadament en el marc d’una organització i amb les altres persones que la conformen.
 • És una persona que dóna sense esperar rebre res a canvi.

I de fet, si parlem de persones sensibilitzades i capaces d’assumir responsablement un compromís, es pot trobar una tasca de voluntariat per a cada tipus de persona, tot i que s’entén que no tothom pot fer qualsevol tasca.

Les entitats de voluntariat actuen en diferents àmbits, faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats.

Àmbits d’actuació del voluntariat

Els àmbits d’actuació del voluntariat són diversos, però es poden agrupar en cinc grans blocs, que són els següents: voluntariat social, voluntariat comunitari, voluntariat cultural, voluntariat per a la solidaritat internacional i voluntariat ambiental.

+ Voluntariat social

L’àmbit social ve caracteritzat per un objectiu comú que és el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. La tasca del voluntariat pren un relleu especial atesa la vulnerabilitat dels col•lectius amb els quals es treballa. Les funcions i tasques que desenvolupa el voluntariat en aquest àmbit vénen caracteritzades sobretot per l’acompanyament i l’escolta, dues peces clau del voluntariat social i que són eixos transversals en la resta de tasques i funcions. Volem aclarir, però, que aquestes tasques i funcions sovint són comunes, tot i que es treballi per a diferents col•lectius, ja que el voluntariat social el que fa és atenció a les persones.

A continuació es detalla de forma orientativa els col•lectius que s’atenen des d’aquest àmbit, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es i quin hauria de ser el seu perfil.

Col·lectius: gent gran, drogodependents, persones privades de llibertat, malalts temporals o terminals i les seves famílies, persones immigrades i refugiades, minories ètniques, persones en situació de pobresa i exclusió social, persones amb discapacitat, persones en dificultats social, infància i joventut en risc

Funcions i tasques: acompanyament individualitzat (atenció domiciliària, hospitalària i sociosanitària) i grupal, acompanyament a la mort i al dol, orientació i ajut en la reinserció, animació i dinamització hospitalària, acollida a la llar, alfabetització i adaptació a una nova cultura; tasques de prevenció i integració, sensibilització i reconeixement de la diversitat, repartiment d’aliments i foment d’hàbits de treball, activitats culturals, lúdiques, transport i formació; orientació en l’assessorament jurídic i psicològic.

Perfil: Persona compromesa, empàtica, amb capacitat de lliurament als altres, amb una sensibilitat especial per escoltar i atendre les persones, i amb capacitat per gestionar emocionalment les situacions difícils.

+ Voluntariat comunitari

Dins aquest àmbit hi englobem tot un seguit d’actuacions ciutadanes encaminades a millorar la comunitat on viuen. Totes elles promouen la participació social i faciliten canals d’integració de les persones a la vida ciutadana. Són models d’intervenció que reforcen les estructures de pertinença als pobles i barris del país i ajuden a crear un teixit que dóna una dimensió més humana i propera de les relacions de veïnatge i ciutadania.

A continuació es detalla de forma orientativa els tipus d’entitats on actuen, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es així com quin hauria de ser el seu perfil.

Tipus de centres/entitats: centres comunitaris (ateneus, casals cívics, casals parroquials…), entitats d’educació en el lleure (esplais, escoltes, moviments educatius,…), associacions de veïns, entitats de sensibilització ciutadana, clubs esportius, AMPA.

Funcions i tasques: dinamització sociocultural d’un barri o poble, organització de diferents projectes o activitats; planificar, realitzar i avaluar activitats d’educació en el lleure d’infants i joves, organització de festes populars i tradicionals, intercanvi de serveis, defensa dels drets humans, moviments pacifistes, drets de col•lectius; formació i foment d’un esport, col•laboració en la realització de diferents actes o activitats de manera puntual.

Perfil: persona amb sensibilitat cívica, amb uns certs coneixements sobre el teixit associatiu, amb capacitat empàtica i de treball en equip.

+ Voluntariat cultural

L’objecte de l’acció de les entitats d’aquest àmbit és la cultura i s’actua, en sentit ampli, en la dinamització cultural, tant de conservació i difusió com de millora i creació, que pot abastar:

 • la cultura popular i tradicional
 • la dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural
 • la dinamització de la producció cultural o artística
 • la dinamització cultural comunitària

Aquesta darrera es du a terme bàsicament des dels casals i ateneus, espais integradors de foment de la cultura catalana que realitzen una acció de dinamització i cohesió social en el seu entorn més proper. S’hi desenvolupen activitats diverses (teatre, dansa, esports, arts plàstiques, tallers, conferències, activitats de lleure per a infants i adolescents, etc.)

A continuació es detalla de forma orientativa els tipus de centres i/o entitats on s’ubica, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, així com quin hauria de ser el seu perfil:

Tipus de centres/entitats: entitats en defensa del patrimoni (arxius, biblioteques, monuments), camps de treball de recuperació del patrimoni (monuments, arqueologia…), associacions de promoció de la cultura popular i tradicional, associacions que promouen altres cultures, associacions artístiques (teatres, dansa, cinema música, arts plàstiques), casals i ateneus, associacions de comunicació cultural (premsa, radio…), associacions de recerca cultural (arxius, biblioteques…)

Funcions i tasques: actuacions de millora i recuperació del patrimoni cultural, participació en les activitats i actuacions de cultura popular específiques (grups de castellers, balls, costums…), suport organitzatiu i logístic a les activitats i actuacions culturals, difusió de la cultura, recull, investigació i recuperació del patrimoni cultural (entès de manera genèrica), elaboració de materials educatius i de sensibilització cultural.

Perfil: Persona amb interès per la cultura i el seu desenvolupament, amb capacitat creativa i dinàmica, que té competències socials i/o intel•lectuals i/o artístiques d’acord amb la tasca concreta i amb capacitat de treball en equip.

+ Voluntariat ambiental

Es promou la defensa del medi ambient i les bones pràctiques per tal de fer possible un món més sostenible mitjançant accions d’educació i sensibilització ambiental i de protecció i millora de l’entorn. Així mateix treballa per la conservació dels recursos naturals així com en la millora de la qualitat ambiental, donant pautes a la població i promovent la seva participació en aquelles accions i activitats que incideixen en la millora de la situació ambiental.

A continuació es detalla de forma orientativa els eixos d’actuació sobre els que centra la seva activitat, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, així com també quin hauria de ser el seu perfil:

Eixos d’actuació: educació i sensibilització ambiental, protecció i millora de l’entorn.

Funcions i tasques: sensibilitzar la població sobre la situació mediambiental local i global; donar a conèixer les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (mitjançant exposicions, jornades, fòrums, etc.); sensibilitzar la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.); fomentar la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris mediambientals, tallers, etc.); actuacions de promoció de descoberta del medi (monitor d’excursionisme, d’interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.); tasques de defensa, protecció, recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marcar i desbrossar camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori); seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plaques, etc); actuar, a través d’equips mediambientals, sobre emergències ambientals a fi de mitigar possibles danys tant ambientals com personals (inundacions, emissions perilloses a l’aire, abocaments contaminants al mar i als rius, etc.); elaboració de materials educatiu i de difusió ambiental; actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals.

Perfil: Persona amb especial sensibilitat en qüestions mediambientals, amb compromís pel medi ambient i la transformació social per a la sostenibilitat, amb coneixements especialitzats i/o voluntat d’adquirir-los, amb afany de descoberta i d’actuar en la natura i a l’aire lliure, i amb capacitat de treball en equip.

+ Voluntariat per a la solidaritat internacional

En aquest àmbit es realitzen projectes de desenvolupament integral i accions d’educació per al desenvolupament (en les seves quatre dimensions de sensibilització, formació, investigació i incidència política/mobilització) a favor de països empobrits del Sud i intervencions d’acció humanitària i d’emergència.

Cal tenir present que la intervenció de les persones voluntàries es realitza principalment des de Catalunya, i en escasses ocasions intervenen directament en el lloc de l’emergència o en el país de destinació. En aquest darrer cas parlem més aviat de cooperants, persones especialistes, prèviament formades i entrenades per actuar en el terreny, que són contactades per dur a terme accions relacionades amb les àrees de salut, la logística, les telecomunicacions, l’aigua i el sanejament, etc. (els cooperants es regeixen per un estatut propi que regula condicions del servei, prestacions econòmiques i d’altres relacionades amb l’exercici de la seva activitat).

A continuació es detalla de forma orientativa els eixos d’actuació sobres els que centra la seva activitat, les funcions i tasques que realitzen els seus voluntaris/es, i quin hauria de ser el seu perfil:

Eixos d’actuació: educació per al desenvolupament, cooperació per al desenvolupament, acció humanitària i d’emergència.

Funcions i tasques: accions i campanyes de sensibilització, elaboració de materials didàctics i de difusió/sensibilització, campanyes per donar suport econòmic a projectes per al desenvolupament, accions i campanyes d’incidència política i de mobilització social, formació / alfabetització / capacitació, estudis, treballs de recerca i d’investigació, accions de sensibilització d’acció humanitària, projectes per al desenvolupament en països empobrits del Sud, actuacions d’emergència i suport logístic.

Perfil: persona amb interès per la realitat internacional, amb sensibilitat cap a les desigualtats a escala mundial i capacitat de col•laborar en equip, amb àmplies habilitats socials i de comunicació, així com amb capacitat d’iniciativa.

+ Altres

Podem trobar altres actuacions de voluntariat que no estan incloses en aquests cinc àmbits perquè per la seva particular naturalesa són de difícil ubicació o perquè per la seva excepcionalitat i/o caràcter transversal poden desenvolupar-se com a programes relacionats amb diferents àmbits. Entre d’altres esmentem les accions per a la promoció d’hàbits saludables entre la població adolescent i jove, l’atenció a persones víctimes d’accident o de catàstrofes naturals, accions de resposta a les necessitats de persones afectades per una situació d’emergència i/o crisi, etc.

Documents:

Voluntariat social a Catalunya

Voluntariat i associacionisme

Captació, motivació i seguiment del voluntariat

Voluntariat en familia


Amunt ↑