Nou reglament de facturació que afecten les entitats no lucratives

El passat 1 de gener de 2013 va entrar en vigor el RD 1619/2012, pel qual s’aprova el Reglament a on es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reial Decret introdueix novetats significatives respecte a l’anterior Reglament que afecten les entitats no lucratives que presten algun tipus de servei o que fan vendes de béns.

[show_hide title=”1. Principals novetats”]

La nova normativa s’ajusta a la directiva 2010/UE de la Unió Europea, que estableix un sistema europeu harmonitzat de facturació.

Les principals novetats són:

 • Sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa o ordinària i la factura simplificada, que ve a substituir als anomenats tiquets que hi havia en la normativa anterior.
 • Petites novetats respecte al contingut de les factures, en el cas d’algunes operacions concretes, o si a la operació li és d’aplicació algun dels règims especials.
 • Modificació del termini màxim per expedir una factura.

[/show_hide][show_hide title=”2. Tipus de factura”]

Els dos tipus de factura possibles són la factura simplificada i la factura completa.

La factura simplificada substitueix els anomenats tiquets, i es pot expedir en els següents supòsits:

 • Quan l’import total IVA inclòs no excedeixi de 400 euros
 • Quan es tracti de factures rectificatives
 • Quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs, per a tots aquells serveis pels què, fins a final de 2012, es podien emetre tiquets, és a dir, per:

– Vendes al detall, quan el destinatari sigui un consumidor final i no un empresari o professional
– Vendes o serveis en ambulància
– Vendes o serveis al domicili del consumidor
– Transports de persones o els seus equipatges
– Serveis d’hostaleria i restauració, inclòs subministraments de begudes i menjars per ser consumits a l’acte
– Utilització d’instal•lacions esportives
– Revelat de fotografies i altres serveis prestats per estudis fotogràfics
– Aparcament de vehicles
– Lloguer de pel•lícules
– Serveis de tintoreria i bugaderia
– Utilització d’autopistes de peatge
– Altres que pugui autoritzar l’Agència Tributària

No es podran emetre factures simplificades per determinades operacions intracomunitàries ni per operacions realitzades fora de la Comunitat Europea.

En tota la resta de casos, caldrà fer una factura normal.

[/show_hide]

[show_hide title=”3. Contingut mínim de la factura completa”]
Les factures normals han de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha d’ésser correlativa.
 • La data de l’expedició
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de qui expedeix la factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura. El del destinatari s’haurà d’incloure si:
  – és un lliurament de béns destinats a altre Estat membre de la CE i l’operació està exempta en base a l’article 25 de la Llei de l’IVA.
  – el destinatari és un subjecte passiu de l’IVA
  – són operacions que s’entenen realitzades en el territori d’aplicació de l’IVA i l’empresari que emet la factura hagi de considerar-se establert en aquest territori.
 • Domicili, tant de l’expenedor com del destinatari de la factura.
 • Descripció detallada de les operacions, incloent-hi el preu unitari sense IVA de les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa no inclosa en el mencionat preu unitari.
 • El o els tipus impositius aplicats a les operacions.
 • La quota d’IVA que, en el seu cas, es repercuteixi. Aquest import s’ha d’indicar per separat.
 • La data en la què s’hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, en el seu cas, s’hagi rebut el pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent a la d’expedició de la factura.
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l’exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que la operació sigui exempta)
 • Si és el cas, menció expresa de què es tracta d’una “facturació pel destinatari” o d’una “factura per inversió del subjecte passiu”
 • Si és el cas, menció expresa de què s’aplica algun dels règims especials de l’IVA, com per exemple el “règim especial de les agències de viatges” o “règim especial dels béns usats”, entre d’altres
 • Si a la factura hi ha operacions exemptes i altres no exemptes, o bé s’inclouen operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.

Si a la factura hi ha operacions exemptes i altres no exemptes, o bé s’inclouen operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat.
[/show_hide]

[show_hide title=”4. Contingut mínim de la factura simplificada”]
Les factures normals han de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • Número i, si s’escau, sèrie. La numeració de les factures dintre de cada sèrie ha d’ésser correlativa.
 • La data de l’expedició
 • La data en la què s’hagin efectuat les operacions que es documenten o bé la què, en el seu cas, s’hagi rebut el pagament avançat, sempre que aquella data sigui diferent a la d’expedició de la factura.
 • Número d’identificació fiscal així com nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura
 • Identificació del tipus de béns lliurats o dels serveis prestats
 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expresió “IVA inclòs”
 • Si a la factura inclou operacions subjectes a diferents tipus impositius, caldrà indicar les bases imposables de cadascuna de les operacions per separat
 • Contraprestació total
 • Si la factura està exempta, indicació del motiu de l’exempció (fent esment a la normativa concreta o disposició que faci que la operació sigui exempta)
 • Si és el cas, menció expresa de què es tracta d’una “facturació pel destinatari” o d’una “factura per inversió del subjecte passiu”
 • Si és el cas, menció expresa de què s’aplica algun dels règims especials de l’IVA, com per exemple el “règim especial de les agències de viatges” o “règim especial dels béns usats”, entre d’altres

Quan el destinatari de les operacions sigui subjecte passiu de l’IVA i així ho sol·liciti, caldrà afegir les dades següents:

 • Número d’identificació fiscal i domicili del destinatari de les operacions
 • La quota d’IVA que, en el seu cas, es repercuteixi, que s’haurà d’indicar per separat.

[/show_hide]

[show_hide title=”5. Termini per la expedició de factures”]

Amb caràcter general, les factures s’han d’emetre en el moment en què es realitzi la operació.

No obstant, quan el destinatari de les operacions facturades estigui actuant en qualitat d’empresari o professional, les factures s’hauran d’expedir com a màximabans del dia 16 del mes següent a aquell en el qual s’hagi produït la meritació de l’impost corresponent a aquella operació.

[/show_hide]

[show_hide title=”6. Mitjans d’expedició de les factures”]

Les factures es poden expedir per qualsevol mitjà en paper o en format electrònic.

El format electrònic que es faci servir ha de permetre garantir a l’emisor de la factura la seva autenticitat, orígen, integritat del seu contingut i que es pugui llegir sense problemes, des de la data de la seva expedició i durant tot el període de conservació, que serà de 4 anys.

Aquestes característiques es poden garantir per qualsevol mitjà de prova dels comuntment admesos en Dret.

En particular, es poden garantir mitjançant els controls de gestió usuals en l’activitat empresarial de l’emisor de la factura, que permetin crear una pista d’auditoria fiable que estableixi la connexió entre la factura i el lliurament de béns o prestació de serveis que aquella documenta.

El més imporant és que el Reglament permet expedir factures per via electrònica sense necessitat d’utilitzar unes tecnologies determinades, que deixen de ser un requisit per utilitzar aquesta modalitat. De tota manera, aquelles entitats que diposaben de signatura electrònica avançada o del sistema EDI necessaris fins a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa per poder emetre factures electròniques, igualment els poden continuar utilitzant.

Finalment, cal fer esment a que l’expedició de la factura electrònica queda condicionada a que el seu destinatari hagi atorgat el seu consentiment previ.

[/show_hide]

Autor: Dolors Martínez Mendoza
Entitat redactora: Suport Associatiu – Econòmic

[button size=medium style=less_round color=black align=left target=_blank url=http://www.xarxanet.org/economic/recursos/el-nou-reglament-de-facturacio]Més informació[/button]

 

Publicada el

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *