Sóc una entitat

La Generalitat de Catalunya defineix una associació com a una agrupació de persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense ànim de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i per fer-ho es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics, amb caràcter temporal o indefinit.

Tipus d’entitats

En funció dels objectius que es plantegin, hi ha diferents tipus d’entitat: associacions, fundacions, cooperatives…

I es classifiquen en diferents grups, segons l’àmbit en el qual dediquen els seus esforços. Trobem les entitats classificades en 7 grans àmbits:

  • Assistència social
  • Cultura
  • Ensenyament, formació i investigació
  • Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona
  • Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals
  • Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge
  • Salut

La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques és la que refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana d’associacions i fundacions.

Dins cada un d’aquests àmbits es pot concretar més específicament la funció de cada entitat.


Back to Top ↑